Najpopularniejsze metody nauki języka angielskiego

Nauka języka angielskiegoIstnieje wiele różnych podejść i metod nauczania. Niektóre są skuteczniejsze i popularniejsze od innych. Jeśli właśnie rozpoczynasz naukę angielskiego, warto zapoznać się z kilkoma z nich.
Metoda bezpośrednia (The Direct Method)

Znana jest również jako metoda naturalna. Używana jest nauczania różnych języków obcych, nie tylko angielskiego. Główną ideą metody bezpośredniej jest używanie na zajęciach tylko tego języka, którego próbujemy się nauczyć. Skupia się głównie na komunikacji. Poszczególne frazy są powtarzane wielokrotnie. Gramatyka jest nauczania indukcyjnie, a uczniowie muszą zgadnąć zasady na podstawie prezentacji ustnej nauczyciela. Popularnymi formami metody bezpośredniej są obecnie Callan i Berlitz.

Metoda tłumaczenia gramatycznego

Jest to trudna metoda i opiera się na tłumaczeniu. Główną ideą tej metody jest to, że uczniowie uczą się wszystkich zasad gramatycznych, dzięki czemu są w stanie przetłumaczyć kilka zdań.

The Audio Lingual Method

Znana jest również jako New Key Method lub Army Method. Opiera się na behawiorystycznej teorii, że języka możemy się nauczyć poprzez wzmocnienia pozytywne i negatywne. Uczeń otrzymuje pozytywne opinie, gdy osiąga postępy w nauce, a negatywne, gdy popełnia błędy. Metoda Direct koncentruje się na nauczaniu słownictwa, a Audio Lingual Method na konkretnych naukach gramatycznych.

Metoda strukturalna

Opiera się na strukturze. Chodzi o to, że język składa się ze złożonych reguł gramatycznych. Muszą być nauczane w określonej kolejności.

Suggestopedia

Jest to teoria behawiorystyczna. Ta metoda opiera się na przekonaniu uczniów o skuteczności metody. Uczniowie mogą dokonywać różnymi wyborów, dzięki temu stają się bardziej odpowiedzialni za naukę. Wiele zależy od atmosfery i fizycznego otoczenia klasy. Ważne jest, aby wszyscy uczniowie czuli się komfortowo i pewnie. Na zajęciach jest dużo elementów, związanych ze sztuką i muzyką.

Total Physical Rensponse (TPR)

Kieruje się ideą "uczenie się przez działanie". Na początku będziemy się uczyć angielskiego przez serię powtarzających się czynności. Najważniejszą umiejętnością jest słuchanie.

Community Language Teaching (CLT)

Ideą tego podejścia jest pomoc uczniom w skuteczniejszym i poprawniejszym komunikowaniu się w realistycznych sytuacjach, w których mogą się znaleźć. Skupia się na słownictwie, związanym z sugerowaniem, dziękowaniem, zaproszeniem, narzekaniem i prośbą o podanie informacji.

The Silent Way

Kładzie nacisk na autonomię ucznia. Nauczyciel stara się zachęcić uczniów do większej aktywności w nauce. Niewiele mówi, aby uczniowie mogli przejąć kontrolę nad nauką. Duży nacisk kładzie się na wymowie. Nauczyciel ocenia uczniów poprzez uważną obserwację.

Community Language Learning (Metoda komunikatywna, CLL)

Uczeń czuje się bezpiecznie na zajęciach, ponieważ kładzie się tu duży nacisk na związek i więź między uczniem a nauczycielem. Zasady języka angielskiego tłumaczone są po polsku.

Task Based Language Learning

Głównym celem tego podejścia jest uczenie się przez realizację zadań. Zwykle nauczyciel wyznacza odpowiednie i interesujące zadania, a uczniowie, korzystając ze wcześniej zdobytej wiedzy, wykonują zadania z jak najmniejszą ilością błędów.

The Lexical Approach (Podejście leksykalne)

Koncentruje się na przyswajaniu słownictwa i leksykalnych środków stylistycznych, biorąc pod uwagę, jak często są używane. Kładzie się tu duży nacisk na autentyczne materiały i realistyczne scenariusze. Zwraca się tutaj uwagę na praktyczne wykorzystanie angielskiego.

Autor: www.smiletrips.pl.

Komentarze