Nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach - wyliczenie stażu i wysługi lat. Studium przypadku

NauczycielNauczyciel zatrudniony jest w szkole A - to jego podstawowe miejsce pracy od dnia 01.09.2015 r. (do teraz obecnie) w wymiarze 18/18 etatu. Od początku zatrudnienia w szkole A ma zaliczony staż pracy w ilości 3 lat, 5 miesięcy i 18 dni (za okresy pracy w poprzednim zakładzie pracy: od 03.09.2001 r. do 04.03.2002 r. oraz od 15.05.2002 r. do 30.04.2005 r.). W lipcu 2018 r. pracownik dostarczył kolejne świadectwa pracy wystawione ze szkoły B, w której był zatrudniony od 01.05.2005 r. do 30.06.2018 r. W jaki sposób wyliczyć jest staż pracy i wysługę lat?

Zgodnie z par.7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązkowego wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się podstawowe okresy zatrudnienia. Jednak w ww. przypadku nauczyciel zatrudniony od 2015 r. w szkole A i jednocześnie zatrudniony w poprzedniej szkole B od 2005 r. w sumie przekroczył pełen etat.

  • Czy należało w szkole A, w której nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin od dnia 01.09.2015 r. - naliczyć staż do wysługi lat dopiero po 3 latach pracy, czy też wziąć pod uwagę poprzednie okresy zatrudnienia?
  • Jak pracodawca w szkole A powinien się zachować w sytuacji, gdy nauczyciel dostarczył świadectwo pracy ze szkoły B? Czy wystarczy wliczyć ww. okres do wysługi lat w szkole A (pamiętając, aby nie wliczać okresu równoczesnego zatrudnienia podwójnie) i na tym zakończyć proces zmiany, czy też należy wyrównać należności do 3 lat wstecz?
  • Od jakiego miesiąca mamy dokonywać wypłaty wysługi lat po zmianie?

Odpowiedź:

Nauczyciel wieloetatowiec ma prawo do zaliczenia do stażu w podstawowym miejscu pracy okresów poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Zatem w szkole A - jeśli nauczyciel zadeklarował ją jako podstawowe miejsce pracy, powinien mieć zaliczone wszystkie okresy zatrudnienia z korektą lat dublujących się (nie sumuje się stażu równoległego). Po przedłożeniu dokumentów potwierdzających staż dotychczas niezaliczony nauczyciel powinien otrzymywać wyższy dodatek od kolejnego miesiąca, ma również prawo dochodzić korekty za 3 lata wstecz, o ile w całym tym okresie szkoła A była jego podstawowym miejscem pracy.

Uzasadnienie:

Staż pracy nauczyciela rozpatruje się między innymi w kontekście jego prawa do dodatku z tytułu wysługi lat. Otóż wedle regulacji zawartych w Karcie Nauczyciela nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego (art. 33 ust. 1). Jednocześnie szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat określają przepisy rozporządzenia MENiS w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia (§ 7):

  • do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
  • nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem pkt 3 . Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.
  • nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1.

Z powyższego wynika, że w przypadku nauczyciela zatrudnionego równolegle w kilku szkołach w wymiarze łącznie przekraczającym cały etat staż pracy uwzględniający wszystkie zakończone okresy zatrudnienia i tzw. okresy równorzędne uwzględnia się tylko w podstawowym miejscu pracy, natomiast w dodatkowym uwzględnia się staż tam wypracowany. Wniosek taki wynika z treści przywołanych przepisów, które wskazują, że według zasady podstawowej (wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia i inne udowodnione okresy) zalicza się staż nauczycielowi zatrudnionemu w jednej szkole jak również zatrudnionemu w kilku szkołach, ale w wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru. W przypadku zatrudnienia w kilku szkołach w wymiarze ponad etat w dodatkowym miejscu pracy dodatek przysługuje zgodnie z zasadą ustawową czyli za każdy rok pracy począwszy od czwartego roku, co oznacza, że zalicza się tylko staż wypracowany w tej szkole.

Istotne jest, że to nauczyciel powinien złożyć oświadczenie i wskazać, która ze szkół jest jego podstawowym miejscu pracy.

Przechodząc na grunt sprawy, która jest przedmiotem pytania, należy zauważyć, że w przypadku nauczyciela, który zatrudniony jest równolegle w kilku szkołach każdorazowo należy badać jego łączny wymiar zatrudnienia zaś zmiana statusu zatrudniającej go szkoły z dodatkowego miejsca na podstawowe i na odwrót zawsze będzie zmieniała sytuację. Jeśli szkoła A stała się podstawowym miejscem pracy, to nauczyciel uzyskał w tej szkole prawo do uwzględnienia całego wypracowanego dotychczas stażu. Dostarczone zatem świadectwo pracy powinno zostać uwzględnione z zastrzeżeniem, że zaliczeniu podlega okres zatrudnienia, który nie pokrywa się z okresem zaliczonym już.

Jeśli chodzi o zmianę wysokości należnego wynagrodzenia, to Karta Nauczyciela przesądza, że zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu. Zmiana wysokości wynagrodzenia z innych przyczyn następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli inne przyczyny nie nastąpiły od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego (art. 39 ust. 1). W opisywanej sytuacji zmiana wysokości dodatku powinna nastąpić z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel dostarczył dodatkowe dokumenty, o ile nie dostarczył ich pierwszego dnia miesiąca. Jeśli nauczyciel dostarczył dokumenty po 1 lipca, to zmiana wysokości dodatku powinna nastąpić od 1 sierpnia. Co się tyczy lat ubiegłych, to nauczyciel ma prawo do wyrównania za okres trzech lat wstecz (taki jest okres przedawnienia roszczeń pracowniczych według Kodeksu pracy - art. 291 § 1 k.p.), o ile w całym tym okresie szkoła A była jego podstawowym miejscem pracy.

Pamiętać trzeba jednak, że powyższe zasady dotyczą ustalania stażu pracy na potrzeby ustalenia prawa do dodatku stażowego.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) - art. 33 ust. 1, art. 39 ust. 1;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.) - § 7;
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) - art. 291 § 1;

Autor: Dr Patryk Kuzior, www.portaloswiatowy.pl.

Komentarze