Ekonomia - podstawowe pojęcia

EkonomiaEkonomia jest nauką, która zajmuje się wykorzystywaniem przez społeczeństwo ograniczonych zasobów do produkowania odpowiedniej ilości dóbr i usług. Dzieli się ona na mikroekonomię i makroekonomię.

Ekonomia jest bardzo fascynującą i ciekawą dziedziną wiedzy, w której wyjaśnione są pojęcia, z jakimi stykamy się na co dzień. Do najbardziej znanych i jednocześnie podstawowych pojęć ekonomicznych należą takie terminy jak: dobra, popyt, podaż, rynek i jego rodzaje czy równowaga na rynku.

Pojęcie dobra w ekonomii

Dobra w ekonomii to nic innego jak produkty oraz usługi wytworzone przez człowieka. Ich głównym celem jest zaspokajanie potrzeb. Dobra możemy podzielić na kapitałowe, pośrednie i finalne. Dobra kapitałowe czyli inwestycyjne to takie, jakie nabywa firma czy konkretne przedsiębiorstwo. Dobrami pośrednimi określamy surowce używane w produkcji, a dobra finalne do wytworzone już produkty, które są nabywane przez konsumentów.

Popyt, podaż i rynek

W ekonomii jednymi z podstawowych pojęć są również popyt i podaż. Popyt to zapotrzebowanie na konkretne usługi i dobra, jakie jest zgłaszane przez konsumentów. Podaż to ilość usług i dóbr, oferowanych na rynku. Rynkiem określamy warunki, w których może obywać się transakcja sprzedaży i kupna, czyli inaczej rzecz ujmując: wymiana dóbr, opisanych wyżej. Wyróżnia się wiele rodzajów rynków w ekonomii. Można je podzielić na rynek pierwotny i wtórny.

Rynek pierwotny a rynek wtórny

Rynek pierwotny obejmuje część rynku, gdzie ma miejsce lokowanie pieniędzy oraz emitowanie papierów wartościowych. Z kolei na rynku wtórnym obserwuje się obrót nimi pomiędzy inwestorami. Rynek dzieli się również na pieniężny, kapitałowy oraz finansowy. Warto wspomnieć również o równowadze na rynku pracy, która jest ważnym pojęciem w ekonomii. Oznacza ona, że w danej chwili podaż i popyt na pracę pozostają w równowadze. Ekonomia podaje również wiele praw, rządzących rynkiem. Bardzo znane są takie twierdzenia jak Prawo Engla, prawo popytu, podaży czy prawo malejącej użyteczności krańcowej. Ekonomia zajmuje się również przedsiębiorstwami, bankami i innymi instytucjami, które mają wpływ na to, co dzieje się na rynku.

Komentarze