Ścieżki rozwoju zawodowego nauczyciela

Ścieżki rozwoju zawodowego nauczycielaRola nauczyciela opiera się nie tylko na obowiązkach wynikających z zawodu, ale również na misji, jaką sprawuje on wobec najbliższego otoczenia. Nauczyciel, niosąc "kaganek oświaty" dociera z nimi nie tylko do nowych pokoleń dzieci i młodzieży, ale również w sposób pośredni do ich domów.

W ten sposób, swoją wiedzą oddziałuje pozytywnie na konkretne środowisko. Wyższy stopień kompetencji nauczyciela przekłada się na lepszy poziom jego umiejętności, a tym samym również na wyższe apanaże. Konieczność nieustannego rozwoju także i w tym zawodzie stanowi realną potrzebę naszych czasów.

Podstawowe warunki uzyskania awansu zawodowego przez nauczyciela

Aby uzyskać awans, nauczyciel musi spełniać trzy zasadnicze warunki. Wytyczne te są identyczne dla każdego poziomu rozwoju zawodowego. W związku z tym, nauczyciel:

 • Powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje;
 • Powinien odbyć staż zawodowy, za którego realizację otrzyma pozytywną ocenę ze strony swojego opiekuna;
 • Zyskać akceptację komisji.

Na szczeblach kariery

W karierze nauczyciela wyróżnia się kilka zasadniczych stopni awansu zawodowego, takich jak:

1) Nauczyciel stażysta

Nauczyciel stawiający dopiero swoje pierwsze kroki w zawodzie. Na nauczycielu stażyście spoczywa szereg obowiązków w postaci:

 • Współpracy z przydzielonym mu opiekunem stażu;
 • Stworzenia planu rozwoju zawodowego - pomóc ma w tym przydzielony opiekun stażu;
 • Prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • Zapoznania z zasadami funkcjonowania szkoły.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela odbywającego staż stanowi kluczowy i obowiązkowy element. Plan ten powinien zostać przedłożony dyrektorowi szkoły najpóźniej do 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. W przypadku, gdy dyrektor ma do niego jakieś zastrzeżenia, zwraca go nauczycielowi do poprawy i wskazuje zakres niezbędnych zmian. Nauczyciel ma obowiązek niezwłocznego naniesienia poprawek i ponownego przekazania planu dyrektorowi.

Co powinno znaleźć się w planie rozwoju zawodowego?

 • Dane personalne nauczyciela odbywającego staż,
 • Miejsce zatrudnienia,
 • Data rozpoczęcia i zakończenia stażu,
 • Nazwisko opiekuna stażu,
 • Cel główny i cele szczegółowe,
 • Sposoby i formy realizacji zadań,
 • Sprawozdanie wraz z niezbędną dokumentacją.

2) Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat. Zakres jego obowiązków reguluje się na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

3) Nauczyciel mianowany

Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Nauczyciel ubiegający się o awans powinien złożyć wniosek wraz z początkiem roku szkolnego, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

Awans zawodowy kusi pedagogów wymiernymi korzyściami. Wśród przywilejów nauczyciela mianowanego warto wymienić:

 • Lepszą stabilność zatrudnienia - nauczyciel mianowany pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę na czas nieokreślony. W dobie niżu demograficznego warto dodać, że w przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu likwidacji szkoły lub po prostu wtedy, gdy wina leży po stronie pracodawcy, nauczyciel mianowany otrzymuje odprawę w wysokości wynagrodzenia pobieranego przez 6 miesięcy. Nic więc dziwnego, że wielu nauczycieli kontraktowych, marząc o lepszych przywilejach, dąży do awansu;
 • Prestiż i większe poważanie w pracy;
 • Wyższą pensję - kolejnym wabikiem do zdobywania wyższych stopni kariery są nie tylko ambicje, ale także oczywiście uposażenie. Wysokość wynagrodzenia nauczyciela mianowanego równa jest 144% kwoty wyjściowej, która jest określona z góry w ustawie budżetowej.

Nauczyciel mianowany, chcąc korzystać z wyżej wymienionych przywilejów, powinien posiadać stosowny dokument potwierdzający zatrudnienie na podstawie mianowania. Może stać się on szczególnie przydatny wówczas, gdy dochodzi do sytuacji rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem.

Warto wiedzieć, że na dyrektorze danej placówki spoczywa obowiązek przekształcenia umowy o pracę na czas określony w stosunek pracy na czas nieokreślony niedługo po tym, jak dany pracownik uzyskał stopień nauczyciela mianowanego. Mówi o tym wyraźnie art. 10 ust. 5a Karty Nauczyciela. Teoria teorią, a praktyka pokazuje, że dyrektorzy często zwlekają z wypełnieniem swojego obowiązku chociażby z tego powodu, że w danej szkole nie ma wakatu dla nauczyciela.

4) Nauczyciel dyplomowany

Jest uznawany za mistrza w swoim zawodzie. Aby móc rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego, należy wcześniej przepracować w szkole co najmniej rok od czasu zdobycia stopnia nauczyciela mianowanego.

Wyższe stanowisko = wyższa pensja

Motywacja do podwyższania własnych kompetencji leży nie tylko w ambicjach nauczycieli, ale również w chęci zdobycia większego niż dotychczas uposażenia. Jak wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, w 2014 roku nauczyciel stażysta mógł liczyć na wynagrodzenie w wysokości 2265 złotych brutto. W nieco lepszej sytuacji był nauczyciel kontraktowy, którego przeciętna pensja wynosiła 2331 złotych brutto. W przypadku nauczyciela mianowanego kwota ta sięgała 2647 złotych. Nauczyciel dyplomowany, będący na najwyższym szczeblu rozwoju zawodowego mógł liczyć na pensję w wysokości co najmniej 3109 złotych brutto. Warto pamiętać, że oprócz comiesięcznego wynagrodzenia, pedagodzy mogą liczyć na tak zwaną trzynastkę, świadczenia urlopowe, w tym urlop zdrowotny, a także liczne dodatki motywacyjne czy funkcyjne.

Autor: www.orke.pl.

Komentarze