Program Erasmus - cele, działania, korzyści, rozwój

Student w programie Erasmus+Program Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) to jedna z najbardziej znanych i najdłużej działających inicjatyw Unii Europejskiej. Jego celem jest promowanie mobilności edukacyjnej, współpracy między instytucjami edukacyjnymi oraz rozwój kompetencji zawodowych i osobistych uczestników. Program został uruchomiony w 1987 roku i od tego czasu umożliwił milionom studentów, pracowników uczelni i młodych ludzi zdobycie cennego doświadczenia za granicą.

Historia i rozwój programu Erasmus

Erasmus rozpoczął się jako program skierowany głównie do studentów szkół wyższych, mający na celu umożliwienie im odbycia części studiów w innym kraju europejskim. Nazwa programu pochodzi od Erazma z Rotterdamu, renesansowego humanisty i teologa, który podróżował po Europie, dzieląc się swoją wiedzą i ideami. Od momentu powstania, program przeszedł wiele zmian i ewolucji, w tym rozszerzenie na inne sektory edukacji i szkolenia oraz włączenie nowych inicjatyw i działań.

W 2014 roku, w ramach programu Erasmus+, wszystkie wcześniejsze programy mobilności edukacyjnej i szkoleniowej zostały zintegrowane w jeden kompleksowy program.

Erasmus+ obejmuje obecnie szeroki zakres działań edukacyjnych, szkoleniowych, młodzieżowych i sportowych.

Cele programu Erasmus

Program Erasmus ma na celu osiągnięcie kilku kluczowych celów:

 • zwiększenie mobilności edukacyjnej - umożliwienie studentom, uczniom, stażystom, nauczycielom i pracownikom edukacyjnym zdobycia doświadczenia za granicą,
 • poprawa jakości kształcenia i szkolenia - wspieranie współpracy między instytucjami edukacyjnymi i organizacjami z różnych krajów w celu wymiany najlepszych praktyk i innowacji,
 • rozwój kompetencji kluczowych - wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych, językowych i międzykulturowych uczestników,
 • promowanie włączenia społecznego i różnorodności - umożliwienie udziału w programie osobom z mniejszymi szansami, w tym osobom z niepełnosprawnościami i z trudnych warunków społeczno-ekonomicznych,
 • wzmacnianie tożsamości europejskiej - promowanie europejskich wartości, obywatelstwa i zrozumienia międzykulturowego.

Kluczowe działania w ramach Erasmus+

Erasmus+ obejmuje trzy kluczowe działania, z których każde skupia się na różnych aspektach mobilności i współpracy edukacyjnej:

Akcja 1. Mobilność edukacyjna osób

 • Mobilność studentów i pracowników uczelni - umożliwia studentom odbycie części studiów lub praktyki za granicą oraz pracownikom uczelni prowadzenie zajęć lub udział w szkoleniach.
 • Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą - wspiera wymiany młodzieżowe, wolontariat europejski i rozwój kompetencji zawodowych osób pracujących z młodzieżą.

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

 • Partnerstwa strategiczne - wspierają współpracę między instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami w celu rozwijania i wymiany innowacyjnych praktyk edukacyjnych.
 • Sojusze na rzecz wiedzy i sektora - tworzą partnerstwa między uczelniami a przedsiębiorstwami w celu wspierania innowacji i zwiększenia zatrudnialności absolwentów.

Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk

 • Dialog między młodzieżą a decydentami - promuje aktywne zaangażowanie młodzieży w procesy decyzyjne i tworzenie polityk.
 • Badania i analizy - wspiera badania nad edukacją, szkoleniami i młodzieżą w celu dostarczania danych i rekomendacji dla polityk UE.

Korzyści dla uczestników i instytucji z programu Erasmus

Korzyści dla uczestników

 • Rozwój zawodowy - udział w programie Erasmus+ pozwala na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, które może zwiększyć szanse na rynku pracy.
 • Rozwój osobisty - uczestnicy rozwijają umiejętności międzykulturowe, językowe i społeczne, co przyczynia się do ich wszechstronnego rozwoju.
 • Zwiększenie mobilności i elastyczności - uczestnictwo w programie Erasmus+ sprzyja rozwijaniu umiejętności adaptacyjnych i otwartości na nowe doświadczenia.

Korzyści dla instytucji

 • Wzrost jakości kształcenia i szkolenia - współpraca międzynarodowa i wymiana dobrych praktyk prowadzą do podniesienia jakości oferty edukacyjnej.
 • Zwiększenie prestiżu i rozpoznawalności - udział w programie Erasmus+ może przyczynić się do zwiększenia prestiżu instytucji edukacyjnych na arenie międzynarodowej.
 • Wzmacnianie sieci i partnerstw - program wspiera tworzenie trwałych partnerstw i sieci współpracy między instytucjami edukacyjnymi, organizacjami i przedsiębiorstwami.

Wyzwania i przyszłość programu Erasmus

Chociaż program Erasmus+ odniósł wiele sukcesów, stoi również przed kilkoma wyzwaniami, np.:

 • finansowanie - zwiększone zapotrzebowanie na mobilność edukacyjną wymaga adekwatnego finansowania, aby zapewnić udział wszystkim zainteresowanym,
 • włączenie społeczne - należy kontynuować wysiłki na rzecz umożliwienia udziału w programie osobom z mniejszymi szansami,
 • adaptacja do zmieniających się warunków - program musi być elastyczny i dostosowywać się do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych i technologicznych.

W przyszłości program Erasmus+ będzie dążył do dalszego zwiększania swojego zasięgu i wpływu. Planowane są działania mające na celu rozszerzenie oferty mobilności edukacyjnej na nowe grupy odbiorców oraz promowanie innowacji i cyfryzacji w edukacji. Unia Europejska zamierza również zwiększyć budżet programu, aby sprostać rosnącym potrzebom i umożliwić większej liczbie osób skorzystanie z jego korzyści.

Program Erasmus jest jedną z najbardziej udanych i cenionych inicjatyw Unii Europejskiej, przyczyniając się do promowania mobilności edukacyjnej, współpracy międzynarodowej i rozwoju kompetencji uczestników. Dzięki szerokiemu zakresowi działań, program ten wspiera zarówno osoby indywidualne, jak i instytucje edukacyjne, przyczyniając się do budowy bardziej zintegrowanej i innowacyjnej Europy. Pomimo wyzwań, przyszłość programu Erasmus+ wygląda obiecująco, z planami dalszego rozwoju i rozszerzania jego wpływu na społeczeństwo europejskie.

Komentarze