Nowoczesne technologie a nauka przedsiębiorczości

Nowoczesne technologie a nauka przedsiębiorczościWraz z biegiem lat zmieniają się tez metody nauczania w szkołach. Używane są nowe technologie, które umożliwiają osiąganie wiedzy w szybszym niż do tej pory czasie. Taka nauka jest dużo przyjemniejsza i łatwiejsza. Edukacja po reformach ma za zadanie odpowiadać społecznym i gospodarczym trendom, przekazywać wiedzę na temat szybszej samoorganizacji oraz umiejętnej adaptacji do zmiennych warunków i różnego rodzaju działań. W 2002 roku po reformie edukacyjnej został wprowadzony nowy przedmiot do szkół, czyli przedsiębiorczość. Miało to na celu dostosowanie obecnych potrzeb edukacyjnych do społeczeństwa.

Ze względu na wzrastającą rolę przedsiębiorczości jako cechy - zdecydowano się na nauczanie tego przedmiotu w szkołach, co umożliwiło rozwijanie pozytywnych cech dzieci. Edukacja w dobie globalizacji nabrała nowego znaczenia. Rozwój ekonomiczny i społeczny został oparty na kapitale jakim jest intelekt oraz wiedzy, a edukacja stała się kwestią rozpatrywaną również przez polityków.

Bardzo szybki rozwój technologii przyczynił się do szybszych zmian w edukacji. Istnieją jednak również minusy wprowadzenia edukacji w sferę globalizacji, ponieważ edukacja została polem do uprawiania polityki. Edukacja jest kształtowana i zmieniana przez biznes, a dostęp do edukacji staje się trudniejszy ze względu wzrostu jej kosztów.

Uczeń po zdobyciu wiedzy powinien być przede wszystkim przedsiębiorczy i asertywny. Istnieje bardzo wiele różnych definicji przedsiębiorczości. Nauczanie przedsiębiorczości w szkołach powinno być nastawione na przygotowanie uczniów na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Profil kształcenia powinien umożliwić umiejętne zaplanowanie kariery zawodowej, wykreowanie aktywności zawodowej. Takie umiejętności są niezbędne w przezwyciężaniu negatywnych konsekwencji wprowadzania zasad gospodarki rynkowej i również rosnącego bezrobocia.

Definicje przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość określana jest jako:

 • Zdolność do realizacji zadań, które są nowe i dość trudniejsze niż inne, jest determinantem do osiągnięcia sukcesu w kierowaniu, organizowaniu oraz kontroli funkcjonowania firmy.
 • Działania w celu rozwiązania określonych problemów (zazwyczaj ekonomicznych), które pozwalają na aktywne uczestniczenie w tworzeniu i zmianie gospodarki, w której ich rola jest bycie inicjatorami działań. Do takich działań zaliczyć możemy:
  • zarządzanie pracą, kapitałem, ziemią,
  • adaptacja do zmian oraz zdolność do nowej działalności,
  • gotowość do podejmowania ryzyka i wysuwanie nowych pomysłów i ich doskonalenie,
  • zaspokajanie swoich potrzeb i potrzeb innych,
  • zdolność do szybkiego reagowania i rozwiązywania pojawiających się problemów.
 • Przedsiębiorczość rozumiana jest jako zbiór cech jednostki bądź społeczeństwa, które umożliwiają podejmowanie nowych decyzji, poprawianie istniejących elementów oraz wykazując aktywną postawę.
 • Przedsiębiorczość określana jest jako potencjał umiejętności mózgu, świadomości i umysłu człowieka.

Pedagog nauczający przedsiębiorczości musi posiadać wiedzę jakie cechy powinna posiadać osoba przedsiębiorcza oraz jak te cechy przekazać uczniom.

Aby nauczanie przynosiło efekty stosuje się metody aktywizujące młodzież.

Metody aktywizujące to:

 • gry dydaktyczne, które rozwijają umiejętności decyzyjne, funkcyjne, planowe i symulacyjne;
 • mapy pojęć,
 • projekty edukacyjne,
 • dyskusje,
 • Jigsaw (układanka) - metoda nauczania we współpracy, aktywne włączanie uczniów w proces uczenia się.

Stożek Dale'a jako rozkład skuteczności metod nauczania

Każda z tych metod ma inny procent zapamiętywania, najczęściej stosuje się te które pomagają na zapamiętanie jak najwięcej materiału. Poniższa piramida (stożek Dale’a) przedstawia rozkład procentowej skuteczności metod nauczania przedsiębiorczości.

W zależności od oczekiwanego efektu należy dobierać określone metody. Projekty edukacyjne czy dydaktyczne należą do najczęściej stosowanych metod. Takie metod są rozłożone w czasie i wymagają dużo więcej wkłady własnego od uczniów.

1. Metoda robienia projektów

Jej zadaniem jest kształtowanie takich umiejętności jak podejmowanie określonych działań od momentu pomysłu do ich realizacji. Metoda projektów rozwija umiejętność pracy w grupie, określania problemów i trudności, organizacji swojej pracy, łączenia wiedzy z różnych dziedzin, analizy dostępnych informacji, przekazywania własnych opinii, podejmowania decyzji w grupie, rozwiązywania konfliktów i sporów oraz obiektywną ocenę swojej pracy. Jednostka rozwija swoja samodzielność poprzez uczestniczenia w takich zajęciach.

2. Gry dydaktyczne

Polegają na tworzeniu określonej sytuacji, w której uczniowie rywalizują ze sobą stosując się do określonych wcześniej reguł. Ta metoda nauczania wyróżnia się wysoką aktywnością uczestników, obecnością interakcji między uczestnikami, celowością zorganizowanej sytuacji, konkurencją, ustalonymi wcześniej zasadami postępowania. Gra dydaktyczna organizowana jest przez nauczyciela w celu osiągnięcia określonych celów mających znaczenie w kwestii przedsiębiorczości.

3. Dyskusja dydaktyczna

To również metoda aktywizująca uczniów, której celem jest wymiana myśli i poglądów jej uczestników na wcześniej podany temat. Wyróżniamy kilka je rodzajów: burza mózgów, dyskusja panelowa, metaplan (cicha dyskusja). Jest skuteczną metodą nauczania w odniesieniu do przedsiębiorczości i jej ech ponieważ rozwija: tworzenie własnych myśli i umiejętne słuchanie myśli innych, tworzenie adekwatnych argumentów, analizowanie faktów, korzystanie z doświadczenia innych przy napotkaniu trudności i problemów, umiejętność wymiany opinii i poglądów z innymi uczestnikami oraz obdarzanie szacunkiem innych uczestników bez względu na to jaką postawę czy opinię w danym temacie wyrażą.

4. Mapa pojęć

Opracowanie problemu z użyciem plakatów, symboli, rysunków, haseł. Mapa pojęciowa ukazuje zależności i związki między różnymi pojęciami czy zjawiskami. Ten rodzaj metod nauczania rozwija: umiejętność wyrażania własnych opinii i poglądów, twórcze myślenie jednostki, umiejętność negocjacji, pracy grupowej, stabilizacji wiedzy oraz uzgadniania stanowiska.

5. Metoda obserwacji i pomiaru

Zaplanowane i świadome spostrzeganie rzeczywistości. Spostrzeżenia dokonywane są przez uczniów, a nauczyciel stwarza tylko odpowiednie warunki do dokonywania obserwacji. Nauczyciel pomaga również w analizowaniu i interpretowaniu wyników obserwacji. Aby proces obserwacji był skuteczny należy spełnić następujące warunki należy ustalić przedmiot obserwacji oraz cel, w jakim ma być prowadzona obserwacja, zapewnić wystarczająca wiedzę o obiekcie poddanym obserwacji, przedmiot obserwacji powinien skupiać na sobie uwagę.

6. Metoda problemowa

W przypadku pojawienia się trudności i problemów jednostka wykrywa je i określa. Następnie następuje nasuwanie się prawdopodobnego rozwiązania oraz wniosków dotyczących tego rozwiązania. Końcowym elementem jest prowadzenie obserwacji i doświadczeń sprawdzających początkowe przypuszczenie. Metoda ta pobudza samodzielność jednostek.

7. Studium przypadku

Bardzo często stosowana metoda w nauczaniu przedsiębiorczości. Polega na samodzielnym zdobywaniu nowej wiedzy w oparciu o badania terenowe, materiały źródłowe. Ważnym elementem tej metody jest formułowanie wniosków po przestudiowaniu przypadku. Studium przypadku umożliwia tworzenie wyobrażeń, pojęć, poznawaniu zależności oraz tworzenie teorii, które wyjaśniają dany przypadek.

Multimedia w edukacji odgrywają również znacząca rolę, ponieważ działają na wiele zmysłów jednostki

Jeżeli korzystamy z multimediów podczas edukacji stymulowany zostaje:

 • wzrok,
 • słuch,
 • czasami dotyk i ruch.

Do rodzajów multimediów używanych w edukacji zaliczamy:

 • pliki graficzne i dźwiękowe,
 • prezentacje,
 • animacje,
 • filmy.

Kształcenie poprzez multimedia uruchamia wiele dróg przepływu informacji. Taka edukacja może mieć duży wpływ na poziom uzyskanej wiedzy. Istotna kwestią jest to, aby wykorzystywane multimedia były dostosowane do przekazywanej treści. Zastosowanie multimediów w nauczaniu ułatwia przyswajanie wiedzy oraz szybsze opanowanie materiału.

Komentarze